BS CK1. THIỀU LÊ DUY

BS CK1. THIỀU LÊ DUY
BS CK1. THIỀU LÊ DUY

Quá trình đào tạo

– 2007-2013: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
– 2014-2017: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2017 – nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

BÀI GIẢNG