BS CK1. TRẦN LÊ MINH CHÂU

BS CK1. TRẦN LÊ MINH CHÂU
BS CK1. TRẦN LÊ MINH CHÂU

Quá trình đào tạo

– Năm 2009 – 2015: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y dược Tp. Hòi Chí Minh.
– Năm 2015 – 2018: Bác sĩ nội trú – Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Từ 2018 – nay: Bệnh viện Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh.

BÀI GIẢNG