Hộ lý TRẦN THỊ NGỌC YẾN

Hộ lý TRẦN THỊ NGỌC YẾN
Hộ lý TRẦN THỊ NGỌC YẾN

Quá trình đào tạo

2009-2010: Học Điều dưỡng cơ sở tại trường Đại học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2003-nay: Công tác tại BV Đại học Y Dược TPHCM

BÀI GIẢNG