KTV. HỒ GIANG PHƯƠNG

KTV. HỒ GIANG PHƯƠNG
KTV. HỒ GIANG PHƯƠNG

Quá trình đào tạo

Năm 2013-2017: Cử nhân kỹ thuật Y học hình ảnh – trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2017-nay: Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

BÀI GIẢNG