KTV. HỒ HỮU VINH

KTV. HỒ HỮU VINH
KTV. HỒ HỮU VINH

Quá trình đào tạo

Năm 2010-2012: Kỹ thuật viên trung học – chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh Y học – Đại học Y dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2014 – nay: Kỹ thuật viên trung học – chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh Y học – Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM

BÀI GIẢNG