KTV. NGUYỄN VĂN SƠN

KTV. NGUYỄN VĂN SƠN
KTV. NGUYỄN VĂN SƠN

Quá trình đào tạo

– 2003-2005: học Trung cấp kỹ thuật hình ảnh Đại Học Y Dược TPHCM.
– 2011-2014: học Cử nhân kỹ thuật hình ảnh Đại Học Y Dược TPHCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2006 – nay: Kỹ thuật viên hình ảnh, khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM.

BÀI GIẢNG