ThS BS CK1. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

ThS BS CK1. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO
ThS BS CK1. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Quá trình đào tạo

– 2011-2017: Bác sĩ đa khoa đại học Y Dược TP.HCM.
– 2017-2020: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh đại học Y Dược TP.HCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2021 – nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM.

BÀI GIẢNG