TKYK. PHẠM THỊ NGỌC LÊ

TKYK. PHẠM THỊ NGỌC LÊ
TKYK. PHẠM THỊ NGỌC LÊ

Quá trình đào tạo

2008-2011: Dược sĩ trung học

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2004 – nay: Thư Ký Y Khoa – bệnh viện Đại học Y Dược

BÀI GIẢNG