TKYK. PHAN THỊ THANH ĐẰNG

TKYK. PHAN THỊ THANH ĐẰNG
TKYK. PHAN THỊ THANH ĐẰNG

Quá trình đào tạo

Tốt nghiệp Giáo viên mầm non.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2014-nay: Thư ký y khoa tại Bộ phận tiếp nhận CT-san.

BÀI GIẢNG